326/2012 Minimálna mzda na rok 2013

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013

Vyšlo v Zbieke zákonov SR, v čiastke č. 81/2012, dňa 23.10.2012, 326/2012

Text nariadenia

 

 

Dôvodová správa

Súvisiace doložky

SUBJEKT:

 

OBJEKT:

stanovenie minimálnej mzdy na 337,70 eura

ANOTÁCIA:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 ustanovuje sumu mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok, a to najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky medziročný index rastu nominálnej mzdy za rok 2011 predstavoval 102,2 %. Ministerstvo v súlade s § 6 zákona posúdilo ekonomickú a sociálnu situáciu v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok a očakávaný vývoj v roku 2012, v tom najmä vývoj spotrebiteľských cien, zamestnanosti, priemerných mesačných miezd a životného minima a navrhuje upraviť sumu minimálnej mzdy na rok 2013 na 337,70 eura mesačne, čo predstavuje zvýšenie oproti súčasnej sume o 3,2 %.

Suma mesačnej minimálnej mzdy predstavuje nárast medzi rokmi 2012 a 2013:

- v hrubom vyjadrení o 10,50 eura mesačne,

- v čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2013 bude predstavovať 292,48 eura mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2012 o 9,10 eura mesačne,

- rozdiel sumy čistej minimálnej mzdy oproti životnému minimu, ustanovenému k 1. januáru 2013 pre jednu plnoletú fyzickú osobu v sume 194,58 eura mesačne, bude predstavovať 97,90 eura (zvýšenie rozdielu oproti predchádzajúcemu roku o 4,35 eura mesačne).

Účinnosť: 01.01.2013

Legislatívny proces vo vláde